TÀI NGUYÊN GD

DỊCH VỤ

Hỗ trợ trực tuyến

 • (xinmanmientay@yahoo.com)
 • (hieumientay2011@gmail.com)

tin thể thao

Lược báo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Mẫu hồ sơ phổ cập GDMN của phòng GD-ĐT.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Văn Hiếu
  Ngày gửi: 15h:57' 27-04-2012
  Dung lượng: 137.5 KB
  Số lượt tải: 562
  Số lượt thích: 0 người


  UỶ BAN NHÂN DÂN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
   XÃ . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ––––––––––
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ––––––––––––––––––––––––
  
  
  Số: /QĐ-UBND
  
  . . . . . . . . . ., ngày tháng năm 20..
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập đoàn tự kiểm tra kết quả
  phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi năm 20..
  ––––––––––––––––––

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ . . . . . . . . . . . . . . . .

  Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD&ĐT “ V/v Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ em năm tuổi;

  Xét đề nghị của Hiệu trưởng trường Mầm non………………,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập đoàn tự kiểm tra kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi năm 20… gồm các Ông (bà) có tên sau:

  1.
  
  
  Trưởng đoàn
  
  2.
  
  
  Phó đoàn
  
  3.
  
  
  Thư ký
  
  4.
  
  
  viên
  
  5.
  
  
  viên
  
  6.
  
  
  viên
  
  7.
  
  
  viên
  
  
  Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của đơn vị xã.
  - Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD&ĐT “V/v Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ em năm tuổi”.
  - Thời gian làm việc: Từ ngày... tháng....năm 201.. đến hết ngày......tháng .....năm 20...
  - Địa điểm: Tại trường . . ....... . . . . . . . . . . . . . . .
  Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND xã, Hiệu trưởng trường Mầm non .............và các Ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./.  Nơi nhận:
  TM. UBND XÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
  - UBND huyện;
  - Phòng GD&ĐT;
  - Như điều 3 (T/hiện);
  - Lưu: VT.
  

  
  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  .........., ngày ..... tháng .. năm 201..
  [
  BIÊN BẢN
  Tự kiểm tra công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi năm 201..

  - Thời gian kiểm tra: Ngày ...... tháng 04 năm 201...
  - Địa điểm: Tại UBND xã ........ - huyện Xín Mần- tỉnh Hà Giang.

  A. Thành phần tham dự:
  Đoàn kiểm tra công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của xã theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày .../.../201…của UBND xã ..... huyện Xín Mần đoàn kiểm tra gồm có:
  1. Ông (Bà) ................................-........ - Trưởng đoàn
  2. Ông (Bà) ................................-........ - phó trưởng đoàn.
  3. Ông (Bà) ................................-........ - Thư ký.
  4. Ông (Bà) ................................-........ - Thành viên.
  5. Ông (Bà) ................................-........
  B. Nội dung làm việc:
  1. Nghe báo cáo quá trình thực hiện các mục tiêu của PCGDMNTNT năm 201.. của Ban chỉ đạo PCGD xã .............
  2. Kiểm tra Hồ sơ phổ cập xã ......... gồm:
  - Tập các văn bản chỉ đạo về công tác PCGDMNTNT của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, của cấp ủy- chính quyền xã
  - Các quyết định Kiện toàn BCĐ PCGD, Tổ giúp việc của xã.
  - Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT năm 201...
  - Biểu thống kê trẻ em trong diện PCGDMNTNT, biểu thống kê cơ sở vật chất, biểu thống kê đội ngũ giáo viên Mầm non.
  - Phiếu điều tra;
  - Sổ theo dõi PCGDMNTNT.
  - Sổ đăng bộ.
  - Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến.
  - Sổ theo dõi học sinh khuyết tật.
  - Danh sách trẻ em năm tuổi hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non tại trường và ngoài trường.
  C. Kết quả kiểm tra.
  1. Kiểm tra kết quả Phổ cập GDMNTNT của đơn vị đạt được năm 20..
  + Sổ phổ cập Mầm Non, phiếu điều tra:.......................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Việc ghi chép, theo dõi
   
  Gửi ý kiến

  VIOLIMPIC -IOE